آدرس: قزوین-خیابان‌ حکم‌آباد-روبروی معاونت عمرانی شهرداری قزوین-معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی-واحد استان قزوین

کدپستی:3415615634


تلفن: 33366692-028


Qazvin@isna.ir :ایمیل خبرگزاری